Felhasználási és Általános Szerződési Feltételek

Click For Work

Hatályos: 2017. november 1. napjától

Az alábbiakban ismertetjük Felhasználási és Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, további kérdések esetén, az alábbiakban ismertetett elérhetőségeinken lépjen kapcsolatba velünk. Köszönjük, hogy megkeresett minket, és megtisztel a figyelmével.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen dokumentum valamennyi pontját, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, illetve kötelező érvényűnek tekinti azt magára nézve. Köszönjük!

Jelen Felhasználási és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a honlapon meghatározott szolgáltatások igénybevételére, az azzal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan ad iránymutatást.

A Szolgáltató a C4W Platform bevezetési időszakában pusztán szerződés közvetítési tevékenységet lát el, a Felhasználók közti pénzügyi elszámolás körében nem nyújt szolgáltatást. A bevezetési időszak tartamát a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni, megszűnéséről a Felhasználókat a C4W Platformon értesíti. A bevezetési időszakban a Szolgáltató közvetítési tevékenységét ingyenesen nyújtja, vagyis a Hirdető közvetítői díj fizetésére nem köteles. A Szolgáltató ezzel párhuzamosan a Feladatszerződések teljesítése körében nem üzemeltet fizetési felületet, a Hirdető a Feladatszerződés megkötésével vállalja, hogy a Diák megbízási díját a Diákkal egyeztetett módon, legkésőbb a Feladat ellátását követően haladéktalanul teljesíti. A jelen ÁSZF előbbiekkel összefüggésben érintett rendelkezései a bevezető időszakban nem hatályosak.

 1. A Szolgáltató adatai

A www.clickforwork.hu honlap üzemeltetője a C4W Kft. (továbbiakban: Szolgáltató).

  1. Szolgáltató adatai:

Név:                                          C4W Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                 2011 Budakalász, Szalonka u. 10.

Postai cím:                             2011 Budakalász, Szalonka u. 10.

Cégjegyzékszám:                 13-09-189010

Adószám:                                26118994-2-13

Bankszámlaszám:                Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-80218339

Képviseli:                                Mészáros Andrea, ügyvezető

Telefonszám:                         +36 30 534 9854 (normál díjszabással hívható)

Email:                                     admin@clickforwork.hu

  1. Tárhely szolgáltató adatai:

Név:                                          ViciQloud UG (haftungsbeschränkt)

Székhely:                                 69190 Walldorf, GERMANY Robert-Bosch-Strasse 49

Email:                                      adrian.barwicki@viciqloud.com

 1. Az ÁSZF alkalmazási köre
  1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker. tv.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. Jelen ÁSZF a címsorban feltüntetett naptól visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy azt hatálybalépését megelőzően 11 (tizenegy) nappal honlapján közzéteszi, melyet a C4W felhasználói („Felhasználók”) a módosítást követően a C4W további használatával elfogadnak. A Szolgáltató a C4W igénybevételének díjait az ÁSZF módosításával azonos módon jogosult egyoldalúan megváltoztatni, mely változtatás a már kifizetett használati díjak kivételével minden új és folyó igénybevételre kiterjedően alkalmazásra kerül.
  3. Szerződés a Felek között fogyasztói szerződésnek minősülhet, amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztók”) (Ptk. 8:1.§). A szerződés a Felhasználó regisztrációjának visszaigazolásával jön létre. Szerződéses kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik jelen ÁSZF, illetve Adatkezelési tájékoztató egésze, melynek körében a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Felhasználó az előbb nevezett dokumentumok mindenkor hatályos változatát a http://clickforwork.hu címen, elektronikus úton folyamatosan elérheti. Felhasználó az ÁSZF-hez oly módon fér hozzá, amely lehetővé teszi számára ezen dokumentum hatályos változatának tárolását és a későbbekben történő előhívását.
 2. A szolgáltatás tartalma és a regisztráció
  1. A Szolgáltató üzemelteti a C4W platformot, így lehetőséget ad a szolgáltatást igénybe vevők („Hirdetők”) számára, hogy feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívásokat tegyenek közzé a platformon, amelyhez a szolgáltatást nyújtani kívánó, 16. életévét betöltött, középiskolai diák és felsőoktatásban részt vevő hallgató felhasználók („Diákok”) hozzáférnek, és elvégzésére ajánlatot tehetnek. A Szolgáltató a C4W üzemeltetésével tehát a Felhasználók két körének, a Hirdetőknek és a Diákoknak teremt kapcsolatteremtési és szerződéskötési platformot. A Szolgáltató a Hirdetők által kiírt feladatokat nem maga végzi el, a Diákok a feladatok ellátását saját nevükben, saját felelősségükre és kockázatukra látják el. A Szolgáltató ugyancsak nem munkáltatója a Diákoknak, tevékenysége kizárólag a feladatokra vonatkozó szerződések közvetítésére szorítkozik.
  2. A Felhasználó a C4W platform igénybevételéhez regisztrálni köteles. A regisztráció során a Felhasználó kiválasztja, hogy mely felhasználói csoportba kíván regisztrálni (Hirdető vagy Diák). Egy személy Hirdetőként és Diákként is jogosult regisztrálni, azonban ehhez eltérő e-mail címre van szüksége.
  3. Diákként történő regisztrációra az a természetes személy jogosult, aki 16. életévét betöltötte, regisztrációjához és feladat vállalásaihoz a 18. életévét be nem töltött diák esetén törvényes képviselője hozzájárult, diákigazolvánnyal igazolt középiskolai diák / felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a Szolgáltató megítélése szerint a feladatokat megbízhatóan, azok megfelelő minőségű elvégzésére alkalmas. A Diák regisztrációját követően a Szolgáltató egyedileg ellenőrzi a tanulói / hallgatói jogviszony fennállását a Diák által feltöltött diákigazolvány másolat megtekintésével.
  4. A Diák alkalmasságának megítélése a Szolgáltató kizárólagos joga, döntését a C4W platform hitelességének megőrzését és a Hirdetők igényeit szem előtt tartva, diszkrecionális jogkörben hozza meg. A Diák regisztrációjának elutasítása esetén panasszal élhet az admin@clickforwork.com címen, a panasz kivizsgálása során a Szolgáltató ismételten ellenőrzi a Diák alkalmasságát és dönt a regisztráció hitelesítéséről.
  5. Hirdető regisztrációjára olyan természetes személy jogosult, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső feladat elvégzésére keres megfelelő személyt. A Hirdető a C4W platform használata során nem járhat el vállalkozásként. A Szolgáltató bármikor jogosult megtagadni a C4W platform rendelkezésre tartását olyan feladatok közvetítésére, melyek keretében egyébként fogyasztói szerződés jönne létre a Felhasználók között.
  6. A C4W platformon közzétett, feladatok elvégzésére irányuló ajánlattételi felhívások („Feladat”) kizárólag olyan alkalmi, főként háztartási munkákra irányulhatnak, amelyek elvégezéséhez nem szükséges különös végzettség, vagy képesítés, illetve engedély.
 3. A Feladat kiírása, egyeztetése
  1. A Feladatokra a Diákok jelentkezhetnek. A Szolgáltató e-mail útján értesítheti a Diákokat az általuk preferált, regisztrációjuk során megjelölt Feladatok kiírásáról.
  2. A Feladat kiírása a feladatellátás címének (utca, házszám), a díjazásnak, a Feladat típusának és ismertetésének, illetve a tervezett időtartamának egyidejű megadásával, a [Mentés] gombra kattintással történhet.
  3. A Feladat kiírása mindaddig módosítható a Hirdető által, amíg arra egyetlen Diák sem jelentkezett. A módosítható adatok köre: Feladat címe, rövid ismertetése és a Feladat óradíja. Egyéb adatokat módosítani a Hirdető nem tud. A Feladatok kiírásukkal nyilvánosan elérhetővé válnak a Diákok számára. A Hirdető a Feladatot a Feladatszerződés létrehozataláig bármikor jogosult törölni.
  4. A Szolgáltató a C4W platformon a kiírt feladatok részleteinek egyeztetésére publikus és privát üzenőfalat („Üzenőfal”) működtet. A publikus Üzenőfalat a Feladat adatlapján minden Felhasználó láthatja és ahhoz hozzászólhat. A privát Üzenőfal a Feladatot kiíró Hirdető és a feladatra jelentkezett Diák közötti kommunikációt szolgálja. A Hirdető a Feladat ellátásának pontos leírását, illetve személyes elérhetőségeit (e-mail cím és telefonszám) sem a Feladat publikus ismertetésében, sem a publikus Üzenőfalon, sem bármely egyéb felületen nem hozhatja nyilvánosságra. A Feladat elvégzésének egyeztetésére a Felhasználók kizárólag a privát Üzenőfalat és a C4W platform által rendelkezésre álló egyéb felületeket veszik igénybe.
  5. Az Üzenőfalon folytatott kommunikáció során nem érvényesül a magántitkok védelme, a hozzászólások egy része publikus, míg a Szolgáltató mind a publikus, mind a privát Üzenőfal minden üzenetéhez hozzáférhet azok ellenőrzése céljából.
 4. A Feladatszerződés létrejötte
  1. A Hirdető a Feladatra jelentkező Diákok közül, az Üzenőfalon egyeztetettek alapján saját döntése szerint jogosult a Feladatot elvégző Diákot kiválasztani, vagy a Hirdetést törölni. A Diák jelentkezésének (ajánlatának) kiválasztásával, illetve azt követő megrendelésével a Felhasználók között magyar nyelvű megbízási szerződés jön létre a Feladat elvégzésére („Feladatszerződés”). A Feladatszerződés a Felhasználók között mindenkor megbízási jogviszony létrehozatalára irányul, a Szolgáltató közvetítői tevékenysége munkaviszonyok létrehozatalára nem terjed ki. Amennyiben a Szolgáltató számára bármely Feladatról nyilvánvalóvá válik, hogy az munkaviszony létrehozatalát célozza, úgy a Feladat azonnali hatállyal törlésre kerül.
  2. A létrejött Feladatszerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés tartalmi elemeit a Szolgáltató rögzíti, azt a C4W platformon hozzáférhetően tartja.
  3. Amennyiben a Feladat elvégzésére kiválasztott Diák a 18. életévét a Feladat megkezdésekor nem töltötte be, vagy bármely egyéb okból korlátozottan cselekvőképes (gondnokság vagy gyámság alatt áll), úgy a Hirdető a Feladatszerződés létrejötte érdekében a Feladat megkezdését megelőzően köteles megbizonyosodni arról, hogy a Diák feladat vállalásához törvényes képviselője hozzájárulását adta.
  4. A C4W biztosítja a Diákok számára, hogy törvényes képviselőjük előzetes és általános hozzájárulását a C4W platformon keresztül történő Feladatokra történő jelentkezésre és azok elvégzésére vonatkozóan a C4W által biztosított sablon alkalmazásával feltöltsék. A C4W a Diák profil oldalán jelzi, amennyiben a szülői engedély a Diák részéről nem került feltöltésre. A C4W a szülői hozzájárulásokat kizárólag formailag ellenőrzi, így kizárt a felelőssége különösen minden olyan esetben, amennyiben a hozzájárulás nem az arra jogosulttól származik, vagy az időközben visszavonásra kerül.
  5. A Feladatszerződés létrejöttével párhuzamosan a Feladatra szóló további jelentkezések törlésre (visszautasításra) kerülnek, amiről a C4W platform email-en értesítést küld a Diákoknak egyéb, a C4W platformon elérhető Feladatok megemlítése mellett.
  6. A Feladat megrendelésével a privát Üzenőfalon láthatóvá válik a feladatellátás pontos címe (utca, házszám), illetve a Felek telefonos elérhetősége. A Szolgáltató javasolja a Felhasználók számára, hogy minden további egyeztetésüket az Üzenőfalon folytassanak, így lehetővé téve a Feladatszerződés tartalmának és teljesítésének későbbi megfelelő bizonyítását.
  7. A Feladatszerződés létrehozásával egy időben a Hirdető köteles a Feladat kiírásában foglalt teljes megbízási díj, valamint a Szolgáltatói közvetítői díj összegének megfizetésére a pénzforgalmi szolgáltató letéti számlájára. A Szolgáltató a megbízási díjat a Hirdető megbízásából a Feladat elvégzését követően a jelen ÁSZF szerinti feltételek teljesítése esetén továbbít a Diák számára.
  8. A Feladatszerződés elektronikus úton jön létre a Felhasználók között és annak tartalmává válik minden a C4W platformon közzétett adat (feladatkiírás), valamint az Üzenőfalon, illetve egyéb úton a C4W platformon keresztül a Felek által megállapodott egyéb körülmény. A Feladatszerződést a Felhasználók a Feladat elvégzésének megkezdéséig szabadon megváltoztathatják.
  9. A Feladatszerződésben megállapodott megbízási díj a Feladat ellátásával kapcsolatban a Diáknál felmerülő minden költséget magában foglalja. A Diák a Feladatszerződés teljesítése körében nem köteles bármely eszköz beszerzésére, azokat a Hirdető köteles számára biztosítani, amennyiben az a Feladat ellátásához szükséges.
  10. A Feladatszerződés a Felhasználók, mint Fogyasztók között létrejött szerződés. A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy a Feladatszerződés létrehozatala során egymás között a Ptk. 6:82 – 6:84. § rendelkezéseinek alkalmazását kizárják.
  11. A Szolgáltató jelen ÁSZF mellett előkészített egy írásbeli mintaszerződést a Felhasználók számára (1. sz. függelék: Feladatszerződés), amelynek révén a Feladatszerződés feltételei papír alapú szerződés keretében is megerősíthetőek a Feladat végrehajtását megelőzően.
 5. A Feladat elvégzése, ellenőrzése
  1. A Hirdetőnek a Feladat elvégzését a megállapodott helyen és időben lehetővé kell tennie, az ehhez szükséges eszközöket, a Feladat ellátásához alkalmas állapotban a Diák rendelkezésére kell tartania, míg a Diáknak teljesítenie kell a Feladatszerződés keretében előírtakat.
  2. A Diák a Feladat elvégzését követően a C4W platformon lejelenti a Feladat elvégzését. A Diák visszajelzéséig a megbízási díjat számára a Szolgáltató nem fizeti ki. A Diák visszajelzését követően a C4W email-en értesítést küld a Hirdető számára a Feladat elvégezéséről.
  3. A Feladat elvégzését a Hirdető is visszajelezheti a C4W platformon, ebben az esetben a megbízási díj szintén elutalásra kerül a Diák számára. A Hirdető a Feladat elvégzéséről nem köteles a jelen pont szerinti visszajelzés megtételére.
  4. A Feladat elvégzéséről a Diák visszajelzését követően a Hirdető 8 órán belül a Feladat készre történő lejelentésével kapcsolatos kifogást emelhet a C4W Platformon keresztül. Ezen idő elteltét követően a C4W platform a Feladatot kifogások nélkül elvégzettnek tekinti és a megbízási díjat a Diák részére átutalja.
  5. Amennyiben a Hirdető a Feladat teljesítésével kapcsolatban megfelelő időben kifogást emel, úgy a Szolgáltató a megbízási díjat kizárólag a Felhasználók megállapodása esetén fizeti ki, a Felhasználók megállapodásának megfelelően.
  6. A Szolgáltató a C4W platformon a Felhasználókról értékelési rendszert működtet, 1-től (legrosszabb) 5-ig (legjobb) terjedő skála alkalmazásával. Az újonnan regisztrált felhasználók értékelése alapértelmezettként az első értékelés beérkezéséig minden esetben 3,0 értékű.
  7. A Feladat elvégzését követően a C4W a Felhasználókat visszajelzés adására kéri a platformon. A beérkezett értékelésekről a platform email-en keresztül értesíti az érintett Felhasználókat. A Hirdető és a Diák egy adott Feladattal kapcsolatos értékelése a C4W platformon egy időben kerülnek közzétételre, legfeljebb 48 órával a Feladat mindkét fél által történt lezárását követően.


 1. A Szolgáltató szerepe, a C4W platform üzemeltetése, a közvetítői díj
  1. A Szolgáltató biztosítja azt a C4W platformot, amely lehetővé teszi a Felhasználók számára a Feladatok kiírását, az azokra való jelentkezést, a Feladatszerződés megkötését és a Feladat elvégzésének visszaigazolását és értékelését.
  2. A Szolgáltató a C4W platformot folyamatosan elérhetően tartja, azonban fenntartja magának a jogot a platform működésének bármikor történő átmeneti vagy tartós felfüggesztésére, illetve a platform működésének lezárására. A működés bármely szünetelése, felfüggesztési, illetve lezárása esetén a Szolgáltató a már létrejött Feladatszerződések utáni közvetítői jutalékából visszatérítésre vagy árcsökkentésre nem köteles, valamint bármely ebből eredő kárfelelőssége kizárt.
  3. A Szolgáltató a C4W platform üzemeltetésével a Hirdetők megbízásából tartós közvetítői tevékenységet végez, amelyért a Hirdető a közvetített Feladatszerződések után közvetítői díjat fizet átalánydíj vagy jutalék formájában („Közvetítői Díj”).
  4. A Feladatszerződés jelen ÁSZF szerinti létrejöttével a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződések közvetítésére vonatkozó kötelezettségét, a Feladatszerződés teljesítésének bármely okból történő meghiúsulásától vagy hibájától függetlenül. A Szolgáltató tevékenysége a Felek közötti közvetítésre terjed ki, a közvetített Feladatszerződések tartalmi vizsgálata nélkül, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók közötti bármely kommunikáció valóságtartalmáért, a kiírt Feladatok és egyéb információk helytállóságáért és a Feladatszerződés szakszerű teljesítéséért.
  5. A Közvetítői Díj alkalmi Feladat esetén a Feladatszerződés létrejöttekor esedékes, mértéke a Feladatszerződés szerinti megbízási díj összegének 20% + ÁFA, azaz húsz százalék + ÁFA, melyet a Hirdető a Feladatszerződés létrehozatalakor, a megbízási díj megfizetésével együttesen fizet meg a Szolgáltató részére.
  6. Rendszeres Feladat kiírása esetén a Közvetítői Díj a Feladat kiírásakor esedékes átalánydíj, melynek összege Feladatonként vállalkozás Hirdető esetén 7.874 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 10.000 Ft összeg, míg fogyasztó Hirdető esetén 3.937 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 5.000 Ft összeg.
  7. Amennyiben a Felhasználók a Feladatszerződésben megállapodott megbízási díjat utóbb közös megegyezésükkel módosítják, úgy ezt kötelesek a C4W platformon is módosítani. A Szolgáltató a Feladatszerződésben foglalt díj utóbb történő emelése esetén a megemelt összeg utáni Közvetítői Díjra, míg a megbízási díj csökkentése esetén az eredeti megbízási díj utáni Közvetítői Díjra jogosult.
  8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó regisztrációját diszkrecionális jogkörben elutasítsa, bármely Felhasználó jogviszonyát (fiókját) megszüntesse, illetve az aktív regisztrációt ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggessze. A Szolgáltató ugyancsak jogosult a kiírt Feladatokat bármikor ellenőrizni, azok bármelyikére vonatkozóan közvetítési tevékenységét beszüntetni, a Feladatkiírást törölni.
  9. A Szolgáltató a Felhasználók által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, ide értve az Üzenőfalon közzétett minden hozzászólást, kivéve a zártan kezelt felhasználói jelszót.
  10. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a C4W platform továbbfejlesztése érdekében feldolgozza, vagy harmadik fél számára átadja.
  11. A Szolgáltató a C4W platform üzemeltetése körében ingyenesen biztosítja a hozzáférést a Hirdetők és a Diákok részére a regisztrációra, Feladatok kiírására, illetve azok megtekintésére és jelentkezések tételére.
  12. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált email-címére a Szolgáltató tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a C4W platformhoz kapcsolódó információkkal. Az értesítések küldését a Felhasználó a C4W platformon személyre szabhatja. A Felhasználók ilyen megkeresése nem minősül reklám közlésének. A Felhasználó regisztrációját megelőzően vagy regisztrációja során hozzájárulását adhatja reklám célú küldemények fogadására, mely esetben a Szolgáltató időszakos tájékoztatást nyújt számára a C4W platformon elérhető új funkciókról, szolgáltatásokról és esetleges akciókról.
 2. A felhasználók kötelezettségei
  1. A Felhasználók kizárólagosan felelnek
 • a Szolgáltató jelen Általános Szolgáltatási Feltételeinek, Adatkezelési Tájékoztatójának és valamennyi vonatkozó jogszabály, így különösen adójogi előírások betartásáért;
 • az általuk a C4W platformon történő hiteles és pontos információszolgáltatásáért;
 • a Feladat helytálló kiírásáért, a Feladatszerződés feltételeinek jóhiszemű és valósághű kialakításáért, illetve a Feladatszerződésnek a másik fél felé történő szerződésszerű teljesítéséért;
 • C4W platform Felhasználóira vonatkozó előírások betartásáért.
  1. A Felhasználók vállalják továbbá, hogy
 • a C4W Platformon megjelenő bármely tartalmat, függetlenül attól, hogy azt a Szolgáltató, bármely Felhasználó, vagy egyéb harmadik fél tette közzé, harmadik fél webhelyén nem szerepeltetik, illetve hozzák nyilvánosságra, illetve egyéb üzleti célokra nem használják fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül;
 • a C4W platformot jogellenes, tisztességtelen vagy bármely okból erkölcstelen célokra nem használják;
 • a C4W platformon általuk közzétett információk semmilyen módon nem lehetnek közvetlenül vagy közvetetten károsak a Szolgáltató, vagy bármely más személy számára. Ilyennek minősül különösen a Szolgáltatónak ténylegesen vagy potenciálisan okozott gazdasági hátrány, illetve jó hírnevének megsértése, illetve annak valós veszélye.
  1. A Felhasználó az általa szolgáltatott információk vonatkozásában vállalja, hogy a C4W platformra feltöltött vagy elküldött bármely információ
 • naprakész és valós; valamint
 • nem hamis, pontatlan vagy megtévesztő;
 • nem minősül bármely módon jogellenesnek, tisztességtelennek vagy erkölcstelennek, így különösen nem sért fogyasztóvédelmi, tisztességtelen versenyre vonatkozó, büntetőjogi, esélyegyenlőségi, kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket;
 • nem sérti bármely harmadik fél szerzői és egyéb iparjogvédelmi jogát, jó hírnevét, becsületét, üzleti titkát, vagy bármely egyéb személyiségi jogát;
 • nem obszcén, illetve nem tartalmaz olyan információkat, amelyeket a Szolgáltató saját kizárólagos belátása szerint bármilyen formában helytelennek ítél;
 • nem tartalmaz olyan kártékony kódokat („vírusok”), adatokat vagy utasításokat, amelyek akár szándékosan, akár anélkül kárt okoznak vagy ellehetetlenítik, megnehezítik a C4W platform tervezett bármely funkcióját, ide értve, de nem kizárólagosan a vírusokat, trójai programokat, illetve az olyan egyéb számítógépes programozási rutinokat, amelyek károsíthatnak, módosíthatnak, törölhetnek, a háttérben jogosultság nélkül elérhetnek bármely rendszert, adatot vagy személyes információt.
 1. Fizetési módok
  1. A Hirdető a Feladatszerződés létrehozásakor a megrendeléssel egyidejűleg megfizeti a Diák megbízási díját, valamint a Szolgáltató közvetítői díját. A fizetés a Barion biztonságos fizetési felületén, bankkártyás fizetés útján valamint Barion tárcán keresztül lehetséges.
  2. A bankkártyás fizetés révén a Felhasználók kényelmesen és biztonságosan egyenlíthetik ki a Feladatszerződés ellenértékét. A Felhasználó bankkártyás fizetés esetén a Barion biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A Szolgáltató a Barion felé felhasználói adatokat nem továbbít, és a Bariontól sem jut hozzá bármilyen a Felhasználókkal kapcsolatos banki adatokhoz, ez alól kivételt képez a tranzakció sikerességéről szóló igazolás. A C4W Platformon az alábbi kártya típusokkal fizethet:

•  Visa Classic (dombornyomott)

•  MasterCard (dombornyomott)

•  American Express kártyák

•  kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott), valamint Maestro kártyák.

  1. A Hirdető választása szerint a C4W Platformon elmentheti bankkártyájának adatait, így az automata fizetés opció alkalmazása esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül lesznek kiegyenlíthetőek a soron következő megbízási és közvetítői díjak.
  2. A Barion tárcán keresztül történő fizetéshez a Hirdető a Barion rendszert veheti igénybe, ott e-számlát (Barion tárcát) nyithat. A Barion tárca működéséről a Felhasználók itt tájékozódhatnak (https://www.barion.com/hu/tarca/). A C4W a Barion tárcából érkező fizetéseket a Platform működése során egyaránt teljesítésként fogadja el.
  3. A Hirdető által megfizetett Közvetítői Díj a Diák Barion tárcájában e-pénzként a Feladatszerződés szerint a Diák számára esedékes megbízási díjjal együtt zárolásra kerül, mely összeg kifizetésére vagy feloldására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.
 1. Szerződések hatálya, elállási és felmondási jog

Felhasználói szerződés

  1. A Szolgáltató és a Felhasználók között jelen ÁSZF alapján létrejövő közvetítői (felhasználói) szerződés határozatlan időre jön létre és automatikusan megszűnik, – ami által az adott Felhasználó fiókja és a regisztrációkor megadott adatai törlésre kerülnek – amennyiben a Felhasználó a C4W Platformot egy teljes éven keresztül nem használja (arra nem jelentkezik be), és a Szolgáltató által a törlésről küldött figyelmeztető e-mailre sem reagál. A szerződés automatikus megszűnése esetén a Felhasználó bármikor jogosult ismételten regisztrálni.
  2. Az előbbi pont szerinti felhasználói szerződés felmondására a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult. A Felhasználó felmondására a C4W Platformon felhasználói profiljának törlése útján van lehetőség. A Szolgáltató felmondásával egyidejűleg jogosult egyoldalúan dönteni arról, hogy a Felhasználó ismételt regisztrációját a későbbiekben meg kívánja-e engedni. A Szolgáltató kizárja minden anyagi felelősségét a felmondásával összefüggésben. Rendes felmondás esetén a Szolgáltató közvetítői díj visszatérítésére nem köteles.
  3. A Fogyasztó jogosult továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött felhasználói szerződést jogszabályban meghatározott határidőn belül indokolás nélkül felmondani. A Fogyasztó a felmondás jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó felmondási jogával kíván élni, úgy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti felmondási nyilatkozat mintájának kitöltött példányát (együttesen „Felmondási Nyilatkozat”) a Szolgáltató részére az előbbi határidőn belül köteles megküldeni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek bármelyikére (így postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél formájában). Úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi Felmondási Nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mail formájában haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó Felmondási Nyilatkozatának megérkezését és intézkedik a szerződés megszűnése érdekében.
  4. Ha a Fogyasztó a jogszabályi előírásoknak megfelelően felmondja a szerződést a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó Felmondási Nyilatkozatának kézhezvételétől, avagy az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által közvetítői díjként esetlegesen fizetett összeg teljesítéssel arányos részét, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (amennyiben ilyenek jelentkeztek). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozás, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Feladatszerződés

  1. A Hirdető és a Diák között létrejövő Feladatszerződés a Feladat ellátásának idejére, határozott időre jön létre. A Feladatszerződés indokolás nélküli felmondásának joga a Feladat teljesítésének megkezdését követően kizárt.
  2. A Feladatszerződés körében a Fogyasztó nem jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti és jelen ÁSZF 10.3 – 10.4 pontban részletezett elállás / felmondás jogával élni, tekintettel arra, hogy a Hirdető és a Diák egyaránt fogyasztónak minősülnek, ilyenként a szerződés nem minősül fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésnek.
 1. Adózási kérdések
  1. A Szolgáltató a Felhasználók által létrehozott Feladatszerződések utáni adófizetés körében semmiféle tevékenységet nem lát el, a Felhasználó regisztrációjával, illetve a Feladatszerződés megkötésével kötelezettséget vállal a tevékenység elvégzése kapcsán keletkezett jövedelem után keletkező minden fajta közteher, így különösen adók és járulékok megállapítására, bevallására és megfizetésére. A Szolgáltató, a Felhasználók jogkövető magatartásának elősegítése érdekében alább rövid tájékoztatást ad a Felhasználók lehetséges adózási kötelezettségeiről. A Szolgáltató alábbi tájékoztatása nem teljes körű és nem tekinthető adójogi tanácsadásnak. A Felhasználók az általuk választott adózási formát a Feladatszerződés és saját érdekeik mentén, a mindenkori jogszabályok teljes körű figyelembe vétele mellett alakítják ki.
 1. Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás utáni adózás
  1. Alkalmazási kör

Felhasználók a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyukra az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra irányadó adózást választhatják az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény szerint.

Háztartási munkának kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói, mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek minősülnek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Nem tekinthető azonban háztartási munkának

a) a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,

b) ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve - mástól juttatásban részesül,

c) ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

  1. Felhasználói kötelezettségek

A Hirdető köteles a Diák tevékenységét a Feladat megkezdését megelőzően az adóhatósághoz bejelenteni. A Hirdető a bejelentést a ’T1043H-jelű adatlapon saját ügyfélkapuján keresztül vagy telefonon, a 185-ös számú ügyfélvonalon tudja megtenni. A bejelentéshez szükséges adatok: a Hirdető adóazonosító jele, a Diák adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, a Feladatellátás kezdő napja.

A bejelentést követően a Hirdetőnek mindösszesen 1.000 Ft, azaz ezer forint regisztrációs díjat kell megfizetnie a Feladat ellátásának minden megkezdett hónapja után (azaz a Feladatok jellegétől függően általában egy hónapra). A befizetést mindig a következő