ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


CLICK FOR WORK


HATÁLYOS: 2020 január 20. NAPJÁTÓL

Az alábbiakban ismertetjük Felhasználási és Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, további kérdések esetén, az alábbiakban ismertetett elérhetőségeinken lépjen kapcsolatba velünk. Köszönjük, hogy megkeresett minket, és megtisztel a figyelmével.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen dokumentum valamennyi pontját, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, illetve kötelező érvényűnek tekinti azt magára nézve. Köszönjük!
Jelen Felhasználási és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a honlapon meghatározott szolgáltatások igénybevételére, az azzal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan ad iránymutatást.

A Szolgáltató a C4W Platform bevezetési időszakában pusztán szerződés közvetítési tevékenységet lát el, a Felhasználók közti pénzügyi elszámolás körében nem nyújt szolgáltatást. A bevezetési időszak tartamát a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni, megszűnéséről a Felhasználókat a C4W Platformon értesíti. A bevezetési időszakban a Szolgáltató közvetítési tevékenységét ingyenesen nyújtja, vagyis a Hirdető közvetítői díj fizetésére nem köteles. A Szolgáltató ezzel párhuzamosan a Feladatszerződések teljesítése körében nem üzemeltet fizetési felületet, a Hirdető a Feladatszerződés megkötésével vállalja, hogy a Diák megbízási díját a Diákkal egyeztetett módon, legkésőbb a Feladat ellátását követően haladéktalanul teljesíti. A jelen ÁSZF előbbiekkel összefüggésben érintett rendelkezései a bevezető időszakban nem hatályosak.

1.1 Szolgáltató adatai:
Név: C4W Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2011 Budakalász, Szalonka u. 10.
Postai cím: 2011 Budakalász, Szalonka u. 10.
Cégjegyzékszám: 13-09-189010
Adószám: 26118994-2-13
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-80218339
Képviseli: Mészáros Andrea, ügyvezető
Telefonszám: +36 30 534 9854 (normál díjszabással hívható)
Email: admin@clickforwork.hu


​​​​​​​1.2. Tárhely szolgáltató adatai:
Név:  C-Host Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Email: info@nethely.hu


2 Az ÁSZF alkalmazási köre


2.1 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker. tv.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 Jelen ÁSZF a címsorban feltüntetett naptól visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy azt hatálybalépését megelőzően 11 (tizenegy) nappal honlapján közzéteszi, melyet a C4W felhasználói („Felhasználók”) a módosítást követően a C4W további használatával elfogadnak. A Szolgáltató a C4W igénybevételének díjait az ÁSZF módosításával azonos módon jogosult egyoldalúan megváltoztatni, mely változtatás a már kifizetett használati díjak kivételével minden új és folyó igénybevételre kiterjedően alkalmazásra kerül.

2.3 Szerződés a Felek között fogyasztói szerződésnek minősülhet, amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztók”) (Ptk. 8:1.§). A szerződés a Felhasználó regisztrációjának visszaigazolásával jön létre. Szerződéses kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik jelen ÁSZF, illetve Adatkezelési tájékoztató egésze, melynek körében a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Felhasználó az előbb nevezett dokumentumok mindenkor hatályos változatát a http://clickforwork.hu címen, elektronikus úton folyamatosan elérheti. Felhasználó az ÁSZF-hez oly módon fér hozzá, amely lehetővé teszi számára ezen dokumentum hatályos változatának tárolását és a későbbekben történő előhívását.

3 A szolgáltatás tartalma és a regisztráció

3.1 A Szolgáltató üzemelteti a C4W platformot, így lehetőséget ad a szolgáltatást igénybe vevők („Hirdetők”) számára, hogy feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívásokat tegyenek közzé a platformon, amelyhez a szolgáltatást nyújtani kívánó, 16. életévét betöltött, középiskolai diák és felsőoktatásban részt vevő hallgató felhasználók („Diákok”) hozzáférnek, és elvégzésére ajánlatot tehetnek („C4W Platform”). A Szolgáltató a C4W üzemeltetésével tehát a Felhasználók két körének, a Hirdetőknek és a Diákoknak teremt kapcsolatteremtési és szerződéskötési platformot. A Szolgáltató a Hirdetők által kiírt feladatokat nem maga végzi el, a Diákok a feladatok ellátását saját nevükben, saját felelősségükre és kockázatukra látják el. A Szolgáltató ugyancsak nem munkáltatója a Diákoknak, tevékenysége kizárólag a feladatokra vonatkozó szerződések közvetítésére szorítkozik.

3.2 A Felhasználó a C4W platform igénybevételéhez regisztrálni köteles. A regisztráció során a Felhasználó kiválasztja, hogy mely felhasználói csoportba kíván regisztrálni (Hirdető vagy Diák). Egy személy Hirdetőként és Diákként is jogosult regisztrálni, azonban ehhez eltérő e-mail címre van szüksége.

3.3 Diákként történő regisztrációra az a természetes személy jogosult, aki 16. életévét betöltötte, regisztrációjához és feladat vállalásaihoz a 18. életévét be nem töltött diák esetén törvényes képviselője hozzájárult, diákigazolvánnyal igazolt középiskolai diák / felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a Szolgáltató megítélése szerint a feladatokat megbízhatóan, azok megfelelő minőségű elvégzésére alkalmas. A Diák regisztrációját követően a Szolgáltató egyedileg ellenőrzi a tanulói / hallgatói jogviszony fennállását a Diák által feltöltött diákigazolvány másolat megtekintésével.

3.4 A Diák alkalmasságának megítélése a Szolgáltató kizárólagos joga, döntését a C4W platform hitelességének megőrzését és a Hirdetők igényeit szem előtt tartva, diszkrecionális jogkörben hozza meg. A Diák regisztrációjának elutasítása esetén panasszal élhet az admin@clickforwork.hu címen, a panasz kivizsgálása során a Szolgáltató ismételten ellenőrzi a Diák alkalmasságát és dönt a regisztráció hitelesítéséről.

3.5 Hirdető regisztrációjára egyrészt olyan természetes személy jogosult, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső feladat elvégzésére keres megfelelő személyt („Magánhirdető”). Hirdető regisztrációjára jogosult bármely egyéb természetes személy és Magyarországon bejegyzett vállalkozás, akik a C4W platform használata során vállalkozásként járnak el („Üzleti Hirdető”).

3.6 A C4W platformon közzétett feladatok („Feladat”) kizárólag olyan főként háztartási munkákra irányulhatnak, amelyek elvégezéséhez nem szükséges különös végzettség vagy képesítés, illetve engedély. A C4W platformon alkalmi, eseti jellegű Feladatok („Eseti Feladat”), valamint adott időszakban visszatérően elvégzendő, rendszeres Feladatok („Rendszeres Feladat”) kiírására van mód.

3.7 Eseti Feladatot kizárólag Magánhirdető jogosult kiírni, míg Rendszeres Feladat kiírására bármely Hirdető jogosult. Eseti Feladat esetén a Szolgáltató bármikor jogosult megtagadni a C4W platform rendelkezésre tartását olyan feladatok közvetítésére, melyek keretében egyébként fogyasztói szerződés jönne létre a Felhasználók között.

4 Eseti Feladat kiírása, egyeztetése

4.1 A Feladatokra a Diákok jelentkezhetnek. A Szolgáltató e-mail útján értesítheti a Diákokat az általuk preferált, regisztrációjuk során megjelölt Feladatok kiírásáról.

4.2 A Feladat kiírása a feladatellátás címének (utca, házszám), a díjazásnak, a Feladat típusának és ismertetésének, illetve a tervezett időtartamának egyidejű megadásával, a [Mentés] gombra kattintással történhet.

4.3 A Feladat kiírása mindaddig módosítható a Hirdető által, amíg arra egyetlen Diák sem jelentkezett. A módosítható adatok köre: Feladat címe, rövid ismertetése és a Feladat óradíja. Egyéb adatokat módosítani a Hirdető nem tud. A Feladatok kiírásukkal nyilvánosan elérhetővé válnak a Diákok számára. A Hirdető a Feladatot a Feladatszerződés létrehozataláig bármikor jogosult törölni.

4.4 A Szolgáltató a C4W platformon a kiírt feladatok részleteinek egyeztetésére publikus és privát üzenőfalat („Üzenőfal”) működtet. A publikus Üzenőfalat a Feladat adatlapján minden Felhasználó láthatja és ahhoz hozzászólhat. A privát Üzenőfal a Feladatot kiíró Hirdető és a feladatra jelentkezett Diák közötti kommunikációt szolgálja. A Hirdető a Feladat ellátásának pontos leírását, illetve személyes elérhetőségeit (e-mail cím és telefonszám) sem a Feladat publikus ismertetésében, sem a publikus Üzenőfalon, sem bármely egyéb felületen nem hozhatja nyilvánosságra.

4.5 Az Üzenőfal megnyitására az első jelentkező Diákkal történő kapcsolatfelvétellel kerül sor. Az Üzenőfal megnyitásával a Hirdető köteles a C4W teljes Közvetítői Díjának megfizetésére (ld. a 7. pontot). A Közvetítői Díj az Üzenőfal megnyílásával esedékes, a fizetésre a jelen ÁSZF 10. pontja szerinti módokon kerülhet sor, valamint a C4W több Feladatkiírás esetén biztosítja a lehetőséget a Közvetítői Díj havi elszámolás szerinti megfizetésére. Havi elszámolás választása esetén a Hirdető a C4W tárgyhó utolsó napján kiállított számlája alapján, átutalás útján köteles megfizetni az esedékes Közvetítői Díjak teljes összegét.

4.6 A Feladat elvégzésének egyeztetésére a Felhasználók kizárólag a privát Üzenőfalat és a C4W platform által rendelkezésre álló egyéb felületeket vehetik igénybe. A C4W platformon kívüli kapcsolatfelvétel szigorúan tilos, súlyos visszaélésekre ad lehetőséget, melyekért a C4W semmiféle felelősséget vállalni nem tud. A C4W platfomon kívüli kapcsolatfelvétel egyúttal súlyos szerződésszegést valósít meg, mely eset a Felhasználó C4W platformról történő azonnali kitiltását eredményezheti.

4.7 Az Üzenőfalon folytatott kommunikáció során nem érvényesül a magántitkok védelme, a hozzászólások egy része publikus, míg a Szolgáltató mind a publikus, mind a privát Üzenőfal minden üzenetéhez hozzáférhet azok ellenőrzése céljából.

5 A Feladatszerződés létrejötte

5.1 A Hirdető az Eseti Feladatra jelentkező Diákok közül, az Üzenőfalon egyeztetettek alapján saját döntése szerint jogosult a Feladatot elvégző Diákot kiválasztani, vagy a Hirdetést törölni. A Diák jelentkezésének (ajánlatának) kiválasztásával, illetve azt követő megrendelésével a Felhasználók között magyar nyelvű megbízási szerződés jön létre az Eseti Feladat elvégzésére („Feladatszerződés”). A Feladatszerződés a Felhasználók között mindenkor megbízási jogviszony létrehozatalára irányul, a Szolgáltató közvetítői tevékenysége munkaviszonyok létrehozatalára nem terjed ki. Amennyiben a Szolgáltató számára bármely Eseti Feladatról nyilvánvalóvá válik, hogy az munkaviszony létrehozatalát célozza, úgy a Feladat azonnali hatállyal törlésre kerül.

5.2 A létrejött Feladatszerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés tartalmi elemeit a Szolgáltató rögzíti, azt a C4W platformon hozzáférhetően tartja.

5.3.Amennyiben a Feladat elvégzésére kiválasztott Diák a 18. életévét a Feladat megkezdésekor nem töltötte be, vagy bármely egyéb okból korlátozottan cselekvőképes (gondnokság vagy gyámság alatt áll), úgy a Hirdető a Feladatszerződés létrejötte érdekében a Feladat megkezdését megelőzően köteles megbizonyosodni arról, hogy a Diák feladat vállalásához törvényes képviselője hozzájárulását adta.

5.4. A C4W biztosítja a Diákok számára, hogy törvényes képviselőjük előzetes és általános hozzájárulását a C4W platformon keresztül történő Feladatokra történő jelentkezésre és azok elvégzésére vonatkozóan a C4W által biztosított sablon alkalmazásával feltöltsék. A C4W a Diák profil oldalán jelzi, amennyiben a szülői engedély a Diák részéről nem került feltöltésre. A C4W a szülői hozzájárulásokat kizárólag formailag ellenőrzi, így kizárt a felelőssége különösen minden olyan esetben, amennyiben a hozzájárulás nem az arra jogosulttól származik, vagy az időközben visszavonásra kerül.

5.5 A Feladatszerződés létrejöttével párhuzamosan a Feladatra szóló további jelentkezések törlésre (visszautasításra) kerülnek, amiről a C4W platform email-en értesítést küld a Diákoknak egyéb, a C4W platformon elérhető Feladatok megemlítése mellett.

5.6 A Feladat megrendelésével a privát Üzenőfalon láthatóvá válik a feladatellátás pontos címe (utca, házszám), illetve a Felek telefonos elérhetősége. A Szolgáltató javasolja a Felhasználók számára, hogy minden további egyeztetésüket az Üzenőfalon folytassanak, így lehetővé téve a Feladatszerződés tartalmának és teljesítésének későbbi megfelelő bizonyítását.

5.7 A Feladatszerződés létrehozásával egy időben a Hirdető köteles a Feladat kiírásában foglalt teljes megbízási díj, valamint a Szolgáltatói közvetítői díj összegének megfizetésére a pénzforgalmi szolgáltató letéti számlájára. A Szolgáltató a megbízási díjat a Hirdető megbízásából a Feladat elvégzését követően a jelen ÁSZF szerinti feltételek teljesítése esetén továbbít a Diák számára.

5.8 A Feladatszerződés elektronikus úton jön létre a Felhasználók között és annak tartalmává válik minden a C4W platformon közzétett adat (feladatkiírás), valamint az Üzenőfalon, illetve egyéb úton a C4W platformon keresztül a Felek által megállapodott egyéb körülmény. A Feladatszerződést a Felhasználók a Feladat elvégzésének megkezdéséig szabadon megváltoztathatják.

5.7 A Feladatszerződés létrehozásával egy időben a Hirdető köteles a Feladat kiírásában foglalt teljes megbízási díj megfizetésére a kiválasztott Diák Barion tárcájába. Az így kifizetett összeg a Diák Barion tárcáján történő jóváírással teljesítésnek minősül, egyúttal a Feladatszerződés teljesüléséig a Barion által zárolásra kerül. A Szolgáltató a zárolt összeget a Hirdető megbízásából az Eseti Feladat elvégzését követően a jelen ÁSZF szerinti feltételek teljesítése esetén feloldja a Diák Barion tárcáján. Az így a Diák Barion tárcájában feloldott megbízási díjjal a Feladatszerződés a Diák felé teljesítettnek minősül.

5.8.  A Feladatszerződés elektronikus úton jön létre a Felhasználók között és annak tartalmává válik minden a C4W platformon közzétett adat (feladatkiírás), valamint az Üzenőfalon, illetve egyéb úton a C4W platformon keresztül a Felek által megállapodott egyéb körülmény. A Feladatszerződést a Felhasználók az Eseti Feladat elvégzésének megkezdéséig szabadon megváltoztathatják.

5.9. A Feladatszerződésben megállapodott megbízási díj az Eseti Feladat ellátásával kapcsolatban a Diáknál felmerülő minden költséget magában foglalja. A Diák a Feladatszerződés teljesítése körében nem köteles bármely eszköz beszerzésére, azokat a Hirdető köteles számára biztosítani, amennyiben az a Feladat ellátásához szükséges.

5.10 A Feladatszerződés a Felhasználók, mint Fogyasztók között létrejött szerződés. A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy a Feladatszerződés létrehozatala során egymás között a Ptk. 6:82 – 6:84. § rendelkezéseinek alkalmazását kizárják.

5.11. A Szolgáltató jelen ÁSZF mellett előkészített egy írásbeli mintaszerződést a Felhasználók számára (1. sz. függelék: Feladatszerződés), amelynek révén a Feladatszerződés feltételei papír alapú szerződés keretében is megerősíthetőek az Eseti Feladat végrehajtását megelőzően.

6 Az Eseti Feladat elvégzése, ellenőrzése

6.1 A Hirdetőnek az Eseti Feladat elvégzését a megállapodott helyen és időben lehetővé kell tennie, az ehhez szükséges eszközöket, a Feladat ellátásához alkalmas állapotban a Diák rendelkezésére kell tartania, míg a Diáknak teljesítenie kell a Feladatszerződés keretében előírtakat.

6.2 A Diák az Eseti Feladat elvégzését követően a C4W platformon lejelenti a Feladat elvégzését. A Diák visszajelzéséig a megbízási díj a Barion tárcáján a Szolgáltató közvetítői díjával együtt zárolt tételként jelenik meg. A Diák visszajelzését követően a C4W email-en értesítést küld a Hirdető számára az Eseti Feladat elvégzéséről.

6.3 Az Eseti Feladat elvégzését a Hirdető is visszajelezheti a C4W platformon, ebben az esetben a zárolt megbízási díj a Diák Barion tárcáján automatikusan feloldásra kerül. A Hirdető a Feladat elvégzéséről nem köteles a jelen pont szerinti visszajelzés megtételére.

6.4 Az Eseti Feladat elvégzéséről a Diák visszajelzését követően a Hirdető (8 órán belül) az eseti Feladat készre jelentésével kapcsolatos kifogást emelhet a C4W Platformon keresztül. Ezen idő elteltét követően a C4W platform a Feladatot kifogások nélkül elvégzettnek tekinti és a megbízási díjat a Diák Barion tárcáján feloldja.

6.5 Amennyiben a Hirdető az Eseti Feladat teljesítésével kapcsolatban megfelelő időben kifogást emel, úgy a Szolgáltató a megbízási díjat kizárólag a Felhasználók megállapodása esetén oldja fel vagy téríti meg a Hirdető számára, a Felhasználók megállapodásának megfelelően.

6.6 A Szolgáltató a C4W platformon a Felhasználókról értékelési rendszert működtet, 1-től (legrosszabb) 5-ig (legjobb) terjedő skála alkalmazásával. Az újonnan regisztrált felhasználók értékelése alapértelmezettként az első értékelés beérkezéséig minden esetben 3,0 értékű.

6.7 Az Eseti Feladat elvégzését követően a C4W a Felhasználókat visszajelzés adására kéri a platformon. A beérkezett értékelésekről a platform email-en keresztül értesíti az érintett Felhasználókat. A Hirdető és a Diák egy adott Eseti Feladattal kapcsolatos értékelése a C4W platformon egy időben kerülnek közzétételre, legfeljebb 48 órával a Feladat mindkét fél által történt lezárását követően.

7 A Szolgáltató közvetítési tevékenysége az Eseti Feladatok körében

7.1 A Szolgáltató biztosítja azt a C4W platformot, amely lehetővé teszi a Felhasználók számára az Eseti és Rendszeres Feladatok kiírását, az azokra való jelentkezést, az Eseti Feladatok körében a Feladatszerződés megkötését és az Eseti Feladat elvégzésének visszaigazolását és értékelését.

7.2 A Szolgáltató a C4W platformot folyamatosan elérhetően tartja, azonban fenntartja magának a jogot a platform működésének bármikor történő átmeneti vagy tartós felfüggesztésére, illetve a platform működésének lezárására. A működés bármely szünetelése, felfüggesztési, illetve lezárása esetén a Szolgáltató a már létrejött Feladatszerződések utáni közvetítői jutalékából visszatérítésre vagy árcsökkentésre nem köteles, valamint bármely ebből eredő kárfelelőssége kizárt.

7.3 A Szolgáltató a C4W platform üzemeltetésével a Hirdetők megbízásából tartós közvetítői tevékenységet végez Eseti Feladatok közvetítése körében, amelyért a Hirdető a közvetített Feladatszerződések után közvetítői díjat fizet hirdetési díj formájában („Hirdetési Díj”).

7.4 A Feladatszerződés jelen ÁSZF szerinti létrejöttével a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződések közvetítésére vonatkozó kötelezettségét, a Feladatszerződés teljesítésének bármely okból történő meghiúsulásától vagy hibájától függetlenül. A Szolgáltató tevékenysége a Felek közötti közvetítésre terjed ki, a közvetített Feladatszerződések tartalmi vizsgálata nélkül, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók közötti bármely kommunikáció valóságtartalmáért, a kiírt Feladatok és egyéb információk helytállóságáért és a Feladatszerződés szakszerű teljesítéséért.

7.5 A Közvetítői Díj Eseti Feladat esetén a felek kapcsolattartását szolgáló Üzenőfal megnyitásakor esedékes, mértéke a Feladatszerződés szerinti megbízási díj összegének 10% + ÁFA, azaz tíz százalék + ÁFA, de legkevesebb 1 000 Ft + ÁFA, azaz ezer forint + ÁFA, melyet a Hirdető az Üzenőfal megnyitásakor fizet meg a Szolgáltató számára. A C4W a Közvetítői Díj ellenében biztosítja a C4W Platformot, a Feladatkiírás keretében az Üzenőfalat és a lehetőséget a Feladatszerződés megkötésére. Az Üzenőfal megnyitását követően a Feladatszerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén a Hirdető a Hirdetési Díj semmilyen visszatérítésére nem jogosult.

7.6 Amennyiben a Felhasználók a Feladatszerződésben megállapodott megbízási díjat utóbb közös megegyezésükkel módosítják, úgy ezt kötelesek a C4W platformon is módosítani. A Szolgáltató a Feladatszerződésben foglalt díj utóbb történő emelése esetén a megemelt összeg utáni Közvetítői Díjra, míg a megbízási díj csökkentése esetén az eredeti megbízási díj utáni Közvetítői Díjra jogosult.

7.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó regisztrációját diszkrecionális jogkörben elutasítsa, bármely Felhasználó jogviszonyát (fiókját) megszüntesse, illetve az aktív regisztrációt ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggessze. A Szolgáltató ugyancsak jogosult a kiírt Feladatokat bármikor ellenőrizni, azok bármelyikére vonatkozóan közvetítési tevékenységét beszüntetni, a Feladatkiírást törölni.

7.8 A Szolgáltató a Felhasználók által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, ide értve az Üzenőfalon közzétett minden hozzászólást, kivéve a zártan kezelt felhasználói jelszót.

7.9 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a C4W platform továbbfejlesztése érdekében feldolgozza, vagy harmadik fél számára átadja.

7.10 A Szolgáltató a C4W platform üzemeltetése körében ingyenesen biztosítja a hozzáférést a Hirdetők és a Diákok részére a regisztrációra, Feladatok kiírására, illetve azok megtekintésére és jelentkezések tételére.

7.11 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált email-címére a Szolgáltató tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a C4W platformhoz kapcsolódó információkkal. Az értesítések küldését a Felhasználó a C4W platformon személyre szabhatja. A Felhasználók ilyen megkeresése nem minősül reklám közlésének. A Felhasználó regisztrációját megelőzően vagy regisztrációja során hozzájárulását adhatja reklám célú küldemények fogadására, mely esetben a Szolgáltató időszakos tájékoztatást nyújt számára a C4W platformon elérhető új funkciókról, szolgáltatásokról és esetleges akciókról.

8. A Szolgáltató hirdetési tevékenysége a Rendszeres Feladatok körében

8.1. A Magánhirdetők és az Üzleti Hirdetők időszakosan ismétlődő tevékenységek ellátására Rendszeres Feladatok kiírására jogosultak a C4W platfomon.

8.2. A Rendszeresen Feladatok kiírása körében a C4W platform hirdetési felületként üzemel, a Felhasználók közti Feladatszerződés létrehozatalában nem működik közre, közvetítési tevékenységet nem folytat.

8.3. Rendszeres Feladat kiírása esetén a Szolgáltató hirdetési tevékenysége ellenértékeként megbízási díjra jogosult („Megbízási Díj”). A Megbízási Díj a Rendszeres Feladat kiírásakor esedékes átalánydíj, melynek összege Feladatonként vállalkozás Üzleti Hirdető esetén 7.874 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 10.000 Ft összeg, míg Magánhirdető esetén 3.937 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 5.000 Ft összeg.

8.4. A Megbízási Díjat a Hirdető a Barion fizetési rendszerén keresztül fizeti meg Barion tárcájával vagy bankkártyás fizetés keretében.

8.5. A Rendszeres Feladat a Megbízási Díj megfizetésével kerül közzétételre a C4W platformon és 1 (egy) hónap határozott időtartamban érhető el. A határozott időtartam lejártával a Hirdető a Rendszeres Feladat ismételt kiírásával hosszabbíthatja meg azt.

8.6. A Szolgáltatót a Rendszeres Feladatok keretében is megilletik mindazok a jogok, amelyek az Eseti Feladatoknál nevesítésre kerültek, így a Rendszeres Feladatokat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, azokat saját döntése szerint törölni. A Szolgáltató választása szerint jogosult vagy előzetes figyelmeztetés nélkül törölni az olyan Hirdetéseket, melyet Üzleti Hirdető magát valótlanul Magánhirdetőnek beállítva töltött fel, vagy felhívni a Hirdetőt, hogy a szolgáltatási díj különbözetének kétszeresét haladéktalanul fizesse meg a Szolgáltatónak kötbér jogcímén. Amennyiben a Rendszeres Feladat törlésére a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése miatt kerül sor, úgy a Szolgáltató a Megbízási Díj visszatérítésére nem köteles. Szerződésszegés hiányában történő törlés esetén a Hirdető a Megbízási Díj időarányos visszatérítésére jogosult.

9 A felhasználók kötelezettségei

9.1 A Felhasználók kizárólagosan felelnek
• a Szolgáltató jelen Általános Szolgáltatási Feltételeinek, Adatkezelési Tájékoztatójának és valamennyi vonatkozó jogszabály, így különösen adójogi előírások betartásáért;
• az általuk a C4W platformon történő hiteles és pontos információszolgáltatásáért;
• a Feladat helytálló kiírásáért, a Feladatszerződés feltételeinek jóhiszemű és valósághű kialakításáért, illetve a Feladatszerződésnek a másik fél felé történő szerződésszerű teljesítéséért;
• C4W platform Felhasználóira vonatkozó előírások betartásáért.

9.2 A Felhasználók vállalják továbbá, hogy
• a C4W Platformon megjelenő bármely tartalmat, függetlenül attól, hogy azt a Szolgáltató, bármely Felhasználó, vagy egyéb harmadik fél tette közzé, harmadik fél webhelyén nem szerepeltetik, illetve hozzák nyilvánosságra, illetve egyéb üzleti célokra nem használják fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül;
• a C4W platformot jogellenes, tisztességtelen vagy bármely okból erkölcstelen célokra nem használják;
• a C4W platformon általuk közzétett információk semmilyen módon nem lehetnek közvetlenül vagy közvetetten károsak a Szolgáltató, vagy bármely más személy számára. Ilyennek minősül különösen a Szolgáltatónak ténylegesen vagy potenciálisan okozott gazdasági hátrány, illetve jó hírnevének megsértése, illetve annak valós veszélye.

9.3 A Felhasználó az általa szolgáltatott információk vonatkozásában vállalja, hogy a C4W platformra feltöltött vagy elküldött bármely információ
• naprakész és valós; valamint
• nem hamis, pontatlan vagy megtévesztő;
• nem minősül bármely módon jogellenesnek, tisztességtelennek vagy erkölcstelennek, így különösen nem sért fogyasztóvédelmi, tisztességtelen versenyre vonatkozó, büntetőjogi, esélyegyenlőségi, kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket;
• nem sérti bármely harmadik fél szerzői és egyéb iparjogvédelmi jogát, jó hírnevét, becsületét, üzleti titkát, vagy bármely egyéb személyiségi jogát;
• nem obszcén, illetve nem tartalmaz olyan információkat, amelyeket a Szolgáltató saját kizárólagos belátása szerint bármilyen formában helytelennek ítél;
• nem tartalmaz olyan kártékony kódokat („vírusok”), adatokat vagy utasításokat, amelyek akár szándékosan, akár anélkül kárt okoznak vagy ellehetetlenítik, megnehezítik a C4W platform tervezett bármely funkcióját, ide értve, de nem kizárólagosan a vírusokat, trójai programokat, illetve az olyan egyéb számítógépes programozási rutinokat, amelyek károsíthatnak, módosíthatnak, törölhetnek, a háttérben jogosultság nélkül elérhetnek bármely rendszert, adatot vagy személyes információt.

10 Fizetési módok

10.1 A Hirdető Eseti Feladat esetén a Feladatszerződés létrehozásakor a megrendeléssel egyidejűleg megfizeti a Diák megbízási díját, valamint a Szolgáltató közvetítői díját. A fizetés a Barion biztonságos fizetési felületén, bankkártyás fizetés útján, valamint Barion tárcán keresztül lehetséges. A Hirdető jogosult továbbá a készpénzes elszámolású Eseti Feladat kiírására, mely esetben a Hirdető a Diák megbízási díját a Feladat elvégzését követően közvetlenül fizeti meg a Diák számára. A Szolgáltató a készpénzes elszámolású Eseti Feladat visszaigazolását követően díjbekérőt küld a Hirdető számára Közvetítői Díjának átutalás útján történő megfizetésére. A Közvetítői Díj átutalás útján történő megfizetése esetén a Hirdető viseli az átutalással felmerülő esetleges költségeket.

10.2. A Hirdető Rendszeres Feladat esetén a Rendszeres Feladat kiírásával egyidejűleg megfizeti a Szolgáltató Megbízási Díját. A fizetés a Barion biztonságos fizetési felületén, bankkártyás fizetés útján, valamint Barion tárcán keresztül lehetséges.

10.3 A bankkártyás fizetés révén a Felhasználók kényelmesen és biztonságosan egyenlíthetik ki a Feladatszerződés ellenértékét, a Közvetítői Díjat és a Megbízási Díjat. A Felhasználó bankkártyás fizetés esetén a Barion biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A Szolgáltató a Barion felé felhasználói adatokat nem továbbít, és a Bariontól sem jut hozzá bármilyen a Felhasználókkal kapcsolatos banki adatokhoz, ez alól kivételt képez a tranzakció sikerességéről szóló igazolás. A C4W Platformon az alábbi kártya típusokkal fizethet:
• Visa Classic (dombornyomott)
• MasterCard (dombornyomott)
• American Express kártyák
• kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott), valamint Maestro kártyák.

10.4 A Hirdető választása szerint a C4W Platformon elmentheti bankkártyájának adatait, így az automata fizetés opció alkalmazása esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül lesznek kiegyenlíthetőek a soron következő megbízási és közvetítői díjak.

10.5. A Barion tárcán keresztül történő fizetéshez a Hirdető a Barion rendszert veheti igénybe, ott e-számlát (Barion tárcát) nyithat. A Barion tárca működéséről a Felhasználók itt tájékozódhatnak (https://www.barion.com/hu/tarca/). A C4W a Barion tárcából érkező fizetéseket a Platform működése során egyaránt teljesítésként fogadja el.

10.6 A Hirdető által megfizetett Közvetítői Díj a Diák Barion tárcájában e-pénzként a Feladatszerződés szerint a Diák számára esedékes megbízási díjjal együtt zárolásra kerül, mely összeg kifizetésére vagy feloldására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.
   


11 Szerződések hatálya, elállási és felmondási jog
Felhasználói szerződés
11.1 A Szolgáltató és a Felhasználók között jelen ÁSZF alapján létrejövő közvetítői (felhasználói) szerződés határozatlan időre jön létre és automatikusan megszűnik, – ami által az adott Felhasználó fiókja és a regisztrációkor megadott adatai törlésre kerülnek – amennyiben a Felhasználó a C4W Platformot egy teljes éven keresztül nem használja (arra nem jelentkezik be), és a Szolgáltató által a törlésről küldött figyelmeztető e-mailre sem reagál. A szerződés automatikus megszűnése esetén a Felhasználó bármikor jogosult ismételten regisztrálni.
11.2 Az előbbi pont szerinti felhasználói szerződés felmondására a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult. A Felhasználó felmondására a C4W Platformon felhasználói profiljának törlése útján van lehetőség. A Szolgáltató felmondásával egyidejűleg jogosult egyoldalúan dönteni arról, hogy a Felhasználó ismételt regisztrációját a későbbiekben meg kívánja-e engedni. A Szolgáltató kizárja minden anyagi felelősségét a felmondásával összefüggésben. Rendes felmondás esetén a Szolgáltató közvetítői díj visszatérítésére nem köteles.
11.3 A Fogyasztó jogosult továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött felhasználói szerződést jogszabályban meghatározott határidőn belül indokolás nélkül felmondani. A Fogyasztó a felmondás jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó felmondási jogával kíván élni, úgy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti felmondási nyilatkozat mintájának kitöltött példányát (együttesen „Felmondási Nyilatkozat”) a Szolgáltató részére az előbbi határidőn belül köteles megküldeni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek bármelyikére (így postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél formájában). Úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi Felmondási Nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mail formájában haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó Felmondási Nyilatkozatának megérkezését és intézkedik a szerződés megszűnése érdekében.
11.4 Ha a Fogyasztó a jogszabályi előírásoknak megfelelően felmondja a szerződést a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó Felmondási Nyilatkozatának kézhezvételétől, avagy az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által közvetítői díjként esetlegesen fizetett összeg teljesítéssel arányos részét, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (amennyiben ilyenek jelentkeztek). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozás, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Feladatszerződés
11.5 A Hirdető és a Diák között létrejövő Feladatszerződés a Feladat ellátásának idejére, határozott időre jön létre. A Feladatszerződés indokolás nélküli felmondásának joga a Feladat teljesítésének megkezdését követően kizárt.
11.6 A Feladatszerződés körében a Fogyasztó nem jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti és jelen ÁSZF 10.3 – 10.4 pontban részletezett elállás / felmondás jogával élni, tekintettel arra, hogy a Hirdető és a Diák egyaránt fogyasztónak minősülnek, ilyenként a szerződés nem minősül fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésnek.

12 Adózási kérdések
12.1 A Szolgáltató a Felhasználók által létrehozott Feladatszerződések utáni adófizetés körében semmiféle tevékenységet nem lát el, a Felhasználó regisztrációjával, illetve a Feladatszerződés megkötésével kötelezettséget vállal a tevékenység elvégzése kapcsán keletkezett jövedelem után keletkező minden fajta közteher, így különösen adók és járulékok megállapítására, bevallására és megfizetésére. A Szolgáltató, a Felhasználók jogkövető magatartásának elősegítése érdekében alább rövid tájékoztatást ad a Felhasználók lehetséges adózási kötelezettségeiről. A Szolgáltató alábbi tájékoztatása nem teljes körű és nem tekinthető adójogi tanácsadásnak. A Felhasználók az általuk választott adózási formát a Feladatszerződés és saját érdekeik mentén, a mindenkori jogszabályok teljes körű figyelembe vétele mellett alakítják ki.
A) Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás utáni adózás
12.2 Alkalmazási kör
Felhasználók a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyukra az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra irányadó adózást választhatják az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény szerint.
Háztartási munkának kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói, mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek minősülnek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.
Nem tekinthető azonban háztartási munkának
a) a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,
b) ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve - mástól juttatásban részesül,
c) ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.
11.3 Felhasználói kötelezettségek
A Hirdető köteles a Diák tevékenységét a Feladat megkezdését megelőzően az adóhatósághoz bejelenteni. A Hirdető a bejelentést a ’T1043H-jelű adatlapon saját ügyfélkapuján keresztül vagy telefonon, a 185-ös számú ügyfélvonalon tudja megtenni. A bejelentéshez szükséges adatok: a Hirdető adóazonosító jele, a Diák adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, a Feladatellátás kezdő napja.
A bejelentést követően a Hirdetőnek mindösszesen 1.000 Ft, azaz ezer forint regisztrációs díjat kell megfizetnie a Feladat ellátásának minden megkezdett hónapja után (azaz a Feladatok jellegétől függően általában egy hónapra). A befizetést mindig a következő hó 12. napjáig kell megtenni az alábbi számlára: NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla – 10032000-01076215.
12.4 További információk
A fentiekben röviden ismertetett adózási formáról részletesebb információk elérhetőek a NAV alábbi tájékoztató füzetében:
https://nav.gov.hu/data/cms387276/47._sz._fuzet_Haztartasi_munkavegzes_20151222.pdf
B) Általános adózás
12.5 Amennyiben a Felhasználók megállapodásuk szerint nem az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás utáni [lásd A) pont] adózást választják, vagy a Feladat nem esik annak hatálya alá, úgy kötelesek megbízási jogviszonyuk során a rájuk irányadó általános adózási előírásokat követni.

13 Kapcsolat más szolgáltatókkal
13.1 A C4W működése során tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz, így különösen hatóságokhoz vagy más szolgáltatókhoz nyújtanak a Felhasználók számára automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek kezelésében állnak, működésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
13.2 A Szolgáltató által az ilyen kapcsolódási pontokon keresztül a Felhasználókról általa kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő továbbításáról adatkezelési tájékoztatójában nyújt részletes információkat.

14 Felelősségviselés
14.1 A Szolgáltató felelőssége közvetítőként a szerződések közvetítésére terjed ki, így a közvetített szerződések körében felmerülő bármely nem teljesítés, vagy káresemény körében a Szolgáltatót vagyoni felelősség nem terheli. Szolgáltató a szerződés közvetítése körében kizárólag a C4W platform jelen ÁSZF szerinti működésének biztosításáért felel.
14.2 A C4W a diákok által végezhető háztartási munkák közvetítésén túli, egyéb célú felhasználása a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos. Az ilyen felhasználás körében okozott bármely kárért a Szolgáltató felelőssége kizárt.
14.3 Kellékszavatossági tájékoztató
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
A Felhasználó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Szolgáltató teljes egészében kizárja a kellékszavatosság vállalását a C4W azon Felhasználói irányába, akik nem minősülnek Fogyasztónak.
14.4 Termékszavatossági tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ingó dolog értékesítését nem végzi, így termékszavatosság nem terheli.
14.5 A Szolgáltató kizárja minden felelősséget a Felhasználók által a C4W használata során tanúsított magatartásáért.
14.6 A Szolgáltató kizárja felelősségét a C4W használatával összefüggésben tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sértik, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.
Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. A Szolgáltató ugyanakkor minden a technika mindenkori állása szerint ésszerűen elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt C4W adatbázisához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
14.7 A Szolgáltató kizárja felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, mely a C4W céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja. A Szolgáltató a C4W folyamatos elérhetőségét frissítések céljából, vagy szerverhiba esetén kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult időlegesen felfüggeszteni.
14.8 A Szolgáltató kizár minden felelősséget a meghibásodásokból, nem megfelelő működésből fakadó esetleges károkért.
13.9 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a C4W elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

15 Szerzői jogok
15.1 A Felhasználó a C4W-t kizárólag magán célokra jogosult felhasználni, mely jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül vagy közvetett módon sem szolgálhatja a Felhasználó saját munkájáért kapott ellenérték megszerzésén felül, amennyiben jelen ÁSZF másképp nem rendelkezik.
15.2 A Felhasználók bármely szerzői műnek a C4W platformra történő feltöltésével (így különösen profilképek, vagy feladatkiírások) azokra a Szolgáltató számára időben és térben korlátlan és visszavonhatatlan, jogdíjmentes használati jogot biztosít a vagyoni jogok egészére vonatkozóan, így különösen felhasználásukra, reprodukálásukra, módosításukra, átdolgozásukra és adaptálásukra a C4W platform alapszolgáltatásainak megfelelő működésének biztosítása céljából, valamint a C4W platform bármely marketing (így különösen reklámozási) tevékenysége érdekében.
15.3 A C4W bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy jelen ÁSZF kifejezett megengedő rendelkezése szükséges. A Szolgáltató, illetve a C4W logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
15.4 A C4W felületeiről és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltató megjelölése vagy feltüntetése mellett lehetséges.
15.5 A Szolgáltató fenntartja minden jogát a C4W valamennyi elemére, így mindenekelőtt annak forráskódjára, a C4W elnevezésére és annak domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
15.6 Tilos a C4W tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a C4W vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
15.7 A C4W és a ClickForWork, illetve Click4Work nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

16 Felhasználók között felmerülő vitás ügyek
16.1 A Szolgáltató számít a Felhasználók önszervező készségeire, reményei szerint a C4W használata során nem merülnek fel problémák. A felmerülő vitás ügyeket a közvetített szolgáltatások körében a Felhasználók közvetlenül és békés úton oldják meg.
16.2 A Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy megítélje, illetve a legkisebb mértékben is beavatkozzon a Felhasználók között felmerülő vitás kérdések rendezésébe. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben ezáltal javíthatja a C4W használatához fűződő felhasználói elégedettséget, úgy a Felhasználók között felmerült vitás ügyekben közvetítőként törekszik a problémák kezelésére.
16.3 Amennyiben a Felhasználók között esetlegesen fennálló jogvita rendezésére nem kerül sor megnyugtató módon, úgy bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet.

17 Kapcsolatfelvétel és panaszügyintézés
17.1 A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfőtől – péntekig 9:00 – 13:00 óráig.
17.2 A telefonos ügyfélszolgálati elérhetősége telefonon: +36 30 534 9854 (normál díjszabással hívható), email-en: admin@clickforwork.hu, postai címe: 2011 Budakalász, Szalonka u. 10.
17.3 Bármely, a C4W működésével kapcsolatos felhasználói panasz felmerülése esetén Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni a felhasználói panasz rendezése és jogviták megelőzése érdekében.
17.4 Felhasználói panasz előterjesztésének az admin@clickforwork.hu e-mail-címen, illetve a Szolgáltató székhelyén levél útján van helye. Az előterjesztett felhasználói panasz beérkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató érdemi intézkedéseket kell foganatosítson, illetve érdemi választ kell adjon.
17.5 A panaszeljárásban rendezésre nem kerülő kérdésekben, a Felek közötti jogvita rendezésére a magyar jog az irányadó. A későbbi esetleges eljárásokra Felek hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, illetve az ügyben a Pp. szerint általánosan illetékes törvényszék jár el.
17.6 Alternatív vitarendezési módszerként a Fogyasztónak jogában áll békéltető testületi eljárást kezdeményezni. Budapest területén a Fogyasztók a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, míg Pest megye területén a Pest Megyei Békéltető Testület eljárását vehetik igénybe.
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: (+36-1) 488-2131
Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: (+36-1) 269-0703
17.7 A fogyasztói jogviták online rendezésére a Fogyasztók az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendeletének értelmében létrehozott online platformot is igénybe vehetik. A platform a http://ec.europa.eu/odr címen érhető el, amelyen keresztül panaszok megtételére magyar nyelven is van lehetőség.
Jelen dokumentum magyar nyelvű, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A C4W működésével és igénybevételével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
Kelt: Budapesten, 2020. január 20. napján
C4W Korlátolt Felelősségű Társaság


A korábbi ASZF itt elérhetőMelléklet

FELADATSZERZŐDÉS ITT LETÖLTHETŐ