Új munka kiírása Értesítések Feladatok keresése
Belépés Regisztrálj Publikus adataim Beállítások Kilépés

 A C4W az alábbiakban ismerteti
adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával,
mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.  

  

1.
Az adatkezelés célja 

A C4W a ClickForWork kereskedelmi név
alatt, a http://www.clickforwork.hu
címen online portált („Platform”) tart fenn és azon személyes adatokat
kezel azzal a céllal, hogy 

· a Platformon keresztül annak Hirdetői
Adatbázisába regisztrált felhasználói („Hirdetők”) részére tartós
közvetítői szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a regisztrált Hirdetők
az oldalon a C4W ÁSZF-ében meghatározott Feladatok elvégzésére vonatkozóan
ajánlattételi felhívásokat tehessenek közzé, azokra ajánlatokat fogadhassanak,
illetve szerződéseket köthessenek és az ezekhez szükséges adataikat
megadhassák, illetve az esetleges későbbi megrendeléseikhez vagy
regisztrációjukhoz az e célra létrehozott adatbázisba („Hirdetői Adatbázis”)
a szolgáltatások bármelyikének igénybevételének kötelezettsége nélkül
regisztrálhassanak. Továbbá amennyiben bármilyen kérdésük a Platformmal
kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot teremthessenek az Adatkezelővel,
(„Hirdetői Ügyfélkapcsolat”) és 

  

· a Platformon keresztül annak Diák
Adatbázisába regisztrált felhasználói („Diákok”) részére tartós
közvetítői szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a Diákok a Hirdetők
által a Platformon meghirdetett Feladatokra jelentkezhessenek, azokat a
Hirdetőkkel egyeztethessék és a Hirdetőkkel megbízási szerződéseket
köthessenek, az ehhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges
későbbi szolgáltatás nyújtáshoz vagy regisztrációjukhoz az e célra létrehozott
adatbázisba („Diák Adatbázis”) a szolgáltatások bármelyikének
nyújtásának kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak, továbbá amennyiben bármilyen
kérdésük a Platformmal kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot
teremthessenek az Adatkezelővel, („Diák Ügyfélkapcsolat”) továbbá 

  

· a Platformra kiírt Feladatokról,
újdonságokról, esetleges kedvezményekről, akciókról, valamint a Platform új
funkcióiról és egyéb releváns információkról a Platformon erre feliratkozó
látogatók („Feliratkozók”) részére – amennyiben a Grt. 6.§ (1) bekezdésének
megfelelően ehhez a Regisztráció során vagy a Platform Hírlevél Feliratkozás
menüpontja alatt külön hozzájárulásukat adták és ezzel az e célra létrehozott
adatbázisba („Hírlevél adatbázis”) regisztráltak – a C4W reklámot
tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus vagy egyéb formában („Közvetlen
üzletszerzés”). 

Adatkezelési
tájékoztatónkban a Hirdetők és a Diákok a továbbiakban együttesen, mint „Felhasználók”,
míg a Hirdetői Adatbázis és a Diák Adatbázis együttesen, mint „Felhasználói
adatbázisok” kerülnek nevesítésre. A Feliratkozók, a Felhasználók, illetve
a Platform bármely egyéb látogatója a továbbiakban együttesen, mint „Érintettek”,
míg az e célokból létrehozott adatbázisok, mint „Érintetti Adatbázisok”
kerülnek nevesítésre.  

A
GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve
korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és feliratkozásának
elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése,
illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve
korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációját az adatkezelőnek nem
áll módjában elfogadni, az így leadott regisztráció törlésre kerül. Az
adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket
tesz, hogy ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői
felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. Ennek érdekében
bármely adatkezeléssel kapcsolatos, a szülői felügyeleti jog gyakorlója által
tett megkeresést haladéktalanul kivizsgál és a törvényes képviselő kérésének
eleget téve rendez. 

Az
Érintetti Adatbázisokban nyilvántartott adatokat a C4W kizárólag a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy
számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet,
ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság
vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési
tájékoztató nevesíti.  

Érintettek
a Platform használatával, illetve az azon történő regisztrációval kifejezetten
elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen
hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.  

  

2. Az adatkezelés jogalapja  

Az
Érintettek által a Platform útján elérhető Érintetti Adatbázisokba megadott
adatok kezelésének jogalapja – ahol a jelen tájékoztató mást nem nevesít – az
Érintett tájékozott és önkéntes hozzájárulása.  

Ha
a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.  

  

3.
A C4W által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítások és az adatkezelés
időtartama 

A C4W kijelenti, miszerint adatkezelése
GDPR 9. cikke szerinti személyes adatok körére, vagyis személyes adatok
különleges kategóriájára nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem
kerül sor. Amennyiben a C4W ilyen adatok birtokába kerülne, úgy azokat
haladéktalanul törli. 

  

3.1. Felhasználói
adatbázisok 

A Platform útján elérhető Felhasználói
Adatbázisokba csak külön regisztrációt követően lehet jelentkezni, a sikeres
regisztrációt követően a C4W a Felhasználók alábbi adatait kezeli. 

  

A Felhasználóra vonatkozóan kötelezően
megadandó adatok:  

· név, 

· e-mail cím, 

· telefonszám, 

· Felhasználó típusa (Diák / Hirdető). 

A Felhasználó által megadható további
adatok (opcionális adatok): 

· rövid bemutatkozás, 

· profilkép. 

  

Egyéb, a Platform használatával
kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok: 

· a Platformon történő regisztráció, bármely
feladatkiírás, jelentkezés és azokhoz kapcsolódó egyéb magatartás, valamint a
Platformon történő bejelentkezések dátuma, illetve időpontja. 

  

Ezen adatok kezelése a Felhasználók
önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának
megfelelően, illetve a kötelezően megadandó adatok körében a C4W és a
Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, így az
adatkezelés jogalapját e körben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja képezi. A
Felhasználó adatszolgáltatása a Platformon történő regisztrációhoz vagy
megrendelés tételéhez feltétlenül szükséges, így az adatszolgáltatás
szerződéskötés előfeltételét képezi. 

  

3.1.1. Hirdetői Adatbázis 

Regisztrációját követően a Hirdető
felhasználói profiljának kialakítása során az alábbi adatokat adhatja meg
(opcionális adatok): 

· számlázási cím, 

· Feladat alapértelmezett címe, 

· adóazonosító jel. 

A Hirdetők a Feladatok kiírása során az
alábbi adatok megadására kötelesek: 

· igényelt Feladat típusa, 

· a Feladat elvégzéséért fizetendő óradíj
mértéke, 

· a Feladat rövid megnevezése, 

· a Feladat részletes leírása, bemutatása, 

· a Feladat elvégzésének pontos helye
(ország, város, irányítószám, utca, házszám, egyéb), 

· a Feladat elvégzésének lehetséges időszaka
vagy dátuma, 

· a Feladat elvégzéséhez előreláthatóan
szükséges idő. 

A Feladatok vonatkozásában a Feladatot
kiíró Hirdető, valamint a Feladatra jelentkező Diákok hozzáférnek a Feladat
Üzenőfalához, amelyen tovább egyeztethetik a tevékenység részleteit. E körben a
C4W kezeli a Hirdető által az Üzenőfal használata során megosztott bármely
további személyes adatokat. 

  

A Feladatszerződés létrehozatalával a C4W
kezeli a Hirdetőnek a Feladatszerződésben foglalt személyes adatait, így a fent
meghatározottakon túl 

· a Feladatszerződés létrejöttének
időpontját, 

· a szerződésben részes Diák személyét. 

A Feladatszerződés teljesítést követően a
Hirdető visszajelzést adhat, kifogásokat tehet, illetve véleményt küldhet a
Feladat elvégzésével kapcsolatosan. E körben a C4W a Hirdető által
rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:  

· a Feladat elvégzéséről szóló visszajelzés
tartalma és időpontja, 

· a Feladat elvégzésével kapcsolatos kifogás
tartalma és időpontja, 

· a Hirdető által a Diákról írt, valamint a
Diák részéről a Hirdetőről érkezett értékelés tartalma és számszerű értékelés
(1-től 5-ig terjedő skálán), illetve az értékelés időpontja.  

  

Ezen adatok kezelése a Hirdető önkéntes
hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően, illetve
a kötelezően megadandó adatok körében a C4W és a Hirdető között létrejövő
szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapját e körben a
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja képezi. A Hirdető adatszolgáltatása a
Platformon történő regisztrációhoz vagy feladat kiírásához feltétlenül
szükséges, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi. 

  

3.1.2. Diák Adatbázis 

A Diákok regisztrációjuk során a
Felhasználói adatokon túl a további adatok megadására kötelesek: 

· preferált feladatok típusa. 

A Diákok regisztrációjukat követően
kötelesek hitelesíteni felhasználói profiljukat diákigazolványuk képének
feltöltésével, illetve opcionálisan egyes közösségi média szolgáltatónál
elérhető fiókjának elérhetőségének megadása útján. 

  

A hitelesítés során diákigazolványának
feltöltésével a Diák diákigazolványon szereplő személyes adatai a C4W
kezelésébe kerülnek, azokat azonban csupán az igazolvány formai hitelességének
ellenőrzése erejéig, valamint a Diák regisztrációja során megadott adatainak
ellenőrzése céljából használja fel. 

  

A hitelesítés során a Diák saját döntése
alapján megadott adatok (opcionális adatok): 

· a Diák www.facebook.com oldalon lévő
(„Facebook”) elérhetősége, 

· a Diák www.linkedin.com oldalon lévő
(„LinkedIn”) elérhetősége, 

· a Diák által feltöltött ajánlólevélben
szereplő bármely személyes adat. 

A regisztrációt és a sikeres hitelesítést követően
a Diák jogosult bármely Feladatra jelentkezni. A jelentkezéssel kapcsolatban a
C4W a Diákra vonatkozóan az alábbi adatokat kezeli: 

· kiválasztott Feladat adatai, 

· Feladatra való jelentkezés időpontja es
dátuma. 

A Feladatok vonatkozásában a Feladatot kiíró
Hirdető, valamint a Feladatra jelentkező Diákok hozzáférnek a Feladat
Üzenőfalához, amelyen tovább egyeztethetik a tevékenység részleteit. E körben a
C4W kezeli a Diákok által az Üzenőfal használata során megosztott bármely
további személyes adatokat. 

  

A Feladatszerződés létrehozatalával a C4W
kezeli a Diáknak a Feladatszerződésben foglalt személyes adatait, így a fent
meghatározottakon túl 

· a Feladatszerződés létrejöttének
időpontját, 

· a szerződésben részes Hirdető személyét,
valamint 

· adóazonosító jelét. 

A Feladatszerződés teljesítését követően a
Diák visszajelzést küld, illetve véleményt küldhet a Feladat elvégzésével
kapcsolatosan. E körben a C4W a Diák által rendelkezésre bocsátott alábbi
adatokat kezeli:  

· a Feladat elvégzéséről szóló visszajelzés
tartalma és időpontja, 

· a Diák által a Hirdetőről írt, valamint a
Hirdetőtől a Diákra vonatkozóan érkezett értékelés tartalma és számszerű
értékelés (1-től 5-ig terjedő skálán) és időpontja.  

  

Ezen adatok kezelése a Diák önkéntes
hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően, illetve
a kötelezően megadandó adatok körében a C4W és a Diák között létrejövő
szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapját e körben a
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja képezi. A Diák adatszolgáltatása a Platformon
történő regisztrációhoz vagy feladatra jelentkezéshez feltétlenül szükséges,
így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi.  

  

3.2. Felhasználói adatok
továbbítása 

A C4W a Felhasználói adatbázisok
vonatkozásában végzett adatkezelése során a Felhasználók által regisztrációjuk,
vagy a Platform egyéb használata során, így különösen feladatok kiírása, azokra
való jelentkezés és a Feladatszerződések létrehozatala során felvett egyes
jelen pontban specifikált adatait a Platform többi Felhasználója számára
továbbítja, illetve nyilvánosságra hozza. 

  

A Felhasználók számára továbbított
személyes adatokat a Felhasználók mindenkor kötelesek bizalmasan tartani, azt
harmadik fél részére nem jogosultak átadni, azokat kizárólag a Feladatszerződések
létrehozatala és a Feladatok elvégzése, mint adatkezelési célok érdekében
jogosultak kezelni és az adatkezelés céljának megvalósulásával együtt
haladéktalanul törölni kötelesek azokat. 

  

A továbbiakban a Platformon minden
Felhasználó által hozzáférhetővé tett adatokat, mint nyilvánosságra hozott
adatok, míg a kizárólag a Feladatszerződésben részes másik fél számára
hozzáférhetővé tett adatokat, mint továbbított adatok nevezzük. 

  

[Nyilvánosságra hozott
adatok] 

A Felhasználó nyilvánosságra hozott adatai
a profiloldalán szereplő minden adat, így: 

· felhasználói név, 

· bemutatkozó üzenet, 

· profilkép, 

· Felhasználó értékelései más Felhasználók
által, 

· a Felhasználó által elvégzett, illetve
kiírt Feladatok nyilvános adatai. 

A Hirdető nyilvánosságra hozott adata
továbbá a publikus Üzenőfalon közzétett minden hozzászólásának teljes tartalma. 

  

A Diák nyilvánosságra hozott adatai a
profiloldalán található minden további adat, így 

· preferált feladatok típusa, 

· a Diák www.facebook.com oldalon lévő
(„Facebook”) elérhetősége, 

· a Diák www.linkedin.com oldalon lévő
(„LinkedIn”) elérhetősége, 

· a Diák által feltöltött ajánlólevélben
szereplő bármely személyes adat. 

A Diák nyilvánosságra hozott adata továbbá
a publikus Üzenőfalon közzétett minden hozzászólásának teljes tartalma. 

  

[Továbbított adatok] 

A Hirdető továbbított adatai a Diák
részére: 

· a Feladat kiírását követően a privát
Üzenőfalon továbbított üzenet teljes tartalma és időpontja, 

· a megrendelést követően a kiválasztott
Diák számára továbbított Hirdetői telefonszám és a feladatellátás pontos helye. 

A Diák továbbított adatai a Hirdető
részére: 

· a Feladatra történő jelentkezést követően
a privát Üzenőfalon továbbított üzenetek teljes tartalma és időpontja, 

· a Hirdető általi megrendelést követően a
Diák telefonszáma. 

  

A Felhasználó fenti adatainak
nyilvánosságra hozatala, illetve továbbítása addig áll fenn, amíg a Platform
felhasználója. A Platform törölt felhasználójának felhasználóneve és az általa
írt értékelések továbbra is kezelésre és nyilvánosságra hozatalra kerülnek a
Platform működésének biztosítása érdekében. Az adatok ezen továbbkezelésének
jogalapja a C4W jogos érdeke. 

  

3.3. Hírlevél adatbázis 

A Platform útján elérhető Hírlevél
adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás
útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapokon
keresztül lehet jelentkezni (a Hírlevél adatbázisba történő jelentkezésnek a
felhasználói regisztráció nem előfeltétele), a sikeres jelentkezést követően a
C4W a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.  

  

A Feliratkozóra vonatkozóan kötelezően
megadandó adatok:  

· név, 

· e-mail cím. 

Egyéb, a Hírlevél feliratkozással
kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok: 

· a feliratkozás dátuma, illetve időpontja, 

· küldött hírlevél tartalma, dátuma, illetve
időpontja. 

Ezen adatok kezelése a Feliratkozó
önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pontjának megfelelően. A Feliratkozó adatszolgáltatása a Platformon
történő regisztrációhoz vagy Feladatszerződés létrehozatalához, így
szerződéskötésnek nem képezi előfeltételét. 

  

3.4.
Az adatkezelés időpontja 

A
C4W az Érintett által regisztrációja során, illetve azt követően a Platformra
feltöltött adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt
kezeli, azzal, hogy az Érintett regisztrációját, valamint az azzal
összefüggésben megadott adatait és a feltöltött dokumentumokat a C4W
automatikusan törli, ha az Érintett azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak az
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati
lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően kérelmezi.  

A
Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított
regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt
(15) nap elteltével kerülnek törlésre.  

A
C4W minden naptári évben felülvizsgálja a Platform Felhasználóinak aktivitását
és fenntartja magának a jogot, hogy a megítélése szerint tartósan inaktív
státuszú Felhasználóknak e-mail útján figyelmeztető üzenetet küld, melyet
követő tizenöt(15) nap elteltével az érintett Felhasználó személyes adatait
automatikusan töröljük, amennyiben a Platformon ez idő alatt felhasználói
fiókjába változatlanul nem történik bejelentkezés. 

A C4W
által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és
megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján nyolc (8) évig kötelező. 

A
meghiúsult ügyletekkel kapcsolatos adatokat a Platform három (3) hónap
elteltével törli. A sikeres ügyletek adatait a létrejött szerződés bizonyítása
céljából a C4W ugyancsak nyolc (8) évig kezeli. 

A
Platform használatával kapcsolatban automatikusan felvett és kezelt adatok
vonatkozásában a C4W az adatokat mindaddig kezeli, amíg az Érintett
felhasználói jogviszonya fennáll, a felhasználói jogviszony megszűnésével
azonban ezen adatok is törlésre kerülnek az Érintett felhasználónevének és az
általa adott értékelések tartalmának kivételével. 

  
 

  

3.5.
Látogatók adatai, „Cookie-k” alkalmazása 

A
Platform látogatása során a weboldal az Érintett informatikai eszközén kis
adatcsomagokat, ún. „sütiket” (angol nevükön: „cookie-kat”) helyez el, illetve
olvas arról vissza.  

Google
Analytics 

A
weboldal vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő
típusú cookie-jai: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmz” (a weboldal
vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes
információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). 

A
felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel
megállapíthatóak legyenek a Platform látogatására és látogatottságára vonatkozó
alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:  

· az Érintett keresőmotor, kulcsszó vagy
link révén jutott a weboldalra („utmz” cookie), 

· az Érintett hányszor látogatta meg a
weboldalt („utmb” cookie), 

· az Érintett mennyi ideig tartózkodott a
weboldalon („utma” cookie), 

· az Érintett mikor látogatta meg először a
weboldalt („utmc” cookie). 

A
fentiek mellett egyes cookie-k óvják a weboldalt a túlterheléstől („utmt”
cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k
analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik az Érintett által
használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás az Érintett
informatikai eszközén valósul meg.  

A
Platform látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a
fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok
adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes
felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb
információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy. A portál weboldalról a Google Analytics
szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának
kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az
informatikai eszköz IP-címe azonosítható.  

Google
Adwords és Facebook remarketing 

A
Platformon a C4W Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ.
A remarketing kódok cookie-kat alkalmaznak, a Platform látogatóinak
megcímkézéséhez.  

A
települt cookie segít abban, hogy a C4W termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg az Érintett számára és a későbbiekben
más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.  

Érintett
a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a
Google hirdetési beállítások felületén.  

Az
Érintett a cookie-k alkalmazásához hozzájárulását a felugró ablak „Elfogadom”
gombjával, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel, (bármely link vagy
menüpontra kattintással) adja meg.  

  

4.
A C4W mint adatkezelő adatai, az adatkezelésre jogosultak köre 

  

Név:   C4W
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Képviselő: Mészáros
Andrea, ügyvezető 

Cím:   2011
Budakalász, Szalonka utca 10. 

E-mail:  admin@clickforwork.hu 

Cégjegyzékszám:  13-09-189010 

Adószám:  26118994-2-13 

A Platformmal kapcsolatosan az Érintettek
által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában a C4W azon képviselői és
munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az
adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.  

  

5. A személyes adatok tárolásának módja, az
adatfeldolgozók 

A Platform
kiszolgáló szerverei ViciQloud UG (haftungsbeschränkt) üzemelteti. A
szerverek helye: 69190 Walldorf – Németország, Robert-Bosch-Strasse 49. 

Felhívjuk
a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online
adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét a C4W a következő
szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja: 

· a ViciQloud UG (haftungsbeschränkt)
(adatkezelési tájékoztató: https://vq-labs.com/privacy/),
mint szerver-szolgáltató; 

·  a The Rocket Science
Group, LLC (adatkezelési tájékoztató: http://mailchimp.com/legal/privacy/),
mint hírlevél-küldő rendszer szolgáltatója; 

· a Google Inc. (adatkezelési
tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/),
mint a Google Analyitics termékelemző rendszer szolgáltatója;  

·  a Facebook
Inc. (adatkezelési tájékoztató: https://www.Facebook.com/privacy/explanation#),
mint a Facebook Custom Audiences reklám platform szolgáltatója; valamint 

· a Barion Payment Zrt. (adatkezelési
tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/),
mint a Barion elektronikus fizetéseket lefolytató rendszer szolgáltatója. 

Az
adatfeldolgozók szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden
tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával
történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének
biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa
végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási
tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi
követelményének megfelel.  

  

6. Az
adatkezelés biztonsága 

Az
adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása,a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei
és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során
olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést –
hajt végre. Mindennek célja egyrészt az adatvédelmi elvek (például az
adattakarékosság hatékony megvalósítása), másrészt a GDPR-ban foglalt
követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges
garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

Az
adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint
kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek keretében különösen
figyelemmel kell lenni a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére,
tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezen intézkedések különösen azt
kell biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes
személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú
személy számára. 

  
 

  

7. Az adatvédelmi tisztviselő 

Az
adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése értelmében adatvédelmi tisztviselőt
jelöl ki, amennyiben az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési
műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy
céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé; vagy az adatkezelő fő tevékenységei a
személyes adatok GDPR 9. és 10. cikk szerinti különleges kategóriáinaknagy
számban történő kezelését foglalják magukban. 

A
C4Wtájékoztat
minden Érintettet, miszerint a GDPR 9. és 10. cikkeszerinti
adatokat nem kezel, továbbá, hogy az adatkezelő fő tevékenysége a Felhasználói
és a Hírlevél adatbázis működtetésére terjed ki. Ezen tevékenységek nem
igénylik az Érintettek rendszeres és nagymértékű megfigyelését.  

Mindezen
indokokra figyelemmel a C4W, mint adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi
tisztviselőt, mely döntését azonban naptári évente az adatkezelések aktuális
állása szerint felülvizsgál. 

  

8. Adatvédelmi incidens bejelentése, az Érintett
tájékoztatása 

A
C4W minden, az Érintetti Adatbázisokban
szereplő adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Ha
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a C4W indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről. 

Az
Érintett részére adott tájékoztatásban a
C4W világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és
közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és
intézkedéseket. 

Az
Érintettet a C4W nem köteles tájékoztatni az
adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

· az adatkezelő megfelelő technikai és
szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

· az adatkezelő az adatvédelmi incidenst
követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett
jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg; 

· a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést
tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

  

9. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai,
illetve jogorvoslati lehetőségei 

Az
Érintettet a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelőenmegilleti 

· a hozzáféréshez való jog, valamint atájékoztatáshoz
való jog, amelynek értelmében a C4W köteles az Érintetteta
GDPR értelmében megillető jogairól, az
adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15.
cikkében foglalt információkról tájékoztatni; továbbá 

· az adathordozhatósághoz való jog, valamint
a helyesbítéshez és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz való jog.  

Ennek
megfelelően az adatkezelő 

· tájékoztatást ad az Érintett számára a
személyes adatai kezeléséről, ennek keretében az Érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá –
az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről; továbbá 

· az Érintett által rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (az Érintett adatai
törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést
az adatkezelő ügyfélszolgálata útján is kérelmezheti).  

  

Jogokról
való tájékoztatás 

Az
adatkezelő a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket hoz acélból,
hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy
valamely módon igazolták az Érintett személyazonosságát. 

Az
adatkezelő elősegíti az Érintettek jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  

Amennyiben
ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. 

Az
adatkezelő a GDPR 13. cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti
tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű
összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének
bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

  

Tájékoztatás
és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikk (1)
- (2)
bekezdéseiben foglalt információkat az Érintett rendelkezésére
bocsátja.
 

Az
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
GDPR 15. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkhoz hozzáférést kapjon
(az érintett hozzáférési joga).  

Az
adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

  

Az
adathordozhatósághoz való jog 

A
GDPR 20. cikke értelmében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az
adathordozhatósághoz való jog). 

  

Helyesbítés,
törlés és tiltakozás 

Az
Érintett a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni
adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Az Érintettet a GDPR 16 - 18. cikkei
értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint
az adatkezelés korlátozásához való jog.  

Ennek
megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig
köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett
visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az
érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az
uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes
adatokat törölni kell. 

Továbbá
az Érintettet a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa
rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. Tehát az Érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a
kezelése ellen.  

Az
Érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha
a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (például hírlevél küldése)
érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

  

Jogorvoslathoz
való jog 

Az
Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit azadmin@clickforwork.hue-mail
címen, illetve a 2011 Budakalász, Szalonka
utca 10. postai címen jelezheti a C4W felé.  

Az
Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során
az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve
az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info
tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

Ezen
felül az Érintett 

· a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, 

· az adatai jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt,
továbbá 

· személyiségi jogának az adatai jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő
megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében 

a
GDPR77-82.
cikkeiben
foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.  

Az
Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt
valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség. 

C4W Kft.